Finanse

Każdy użytkownik działki w naszym Ogrodzie jest zobowiązany do wnoszenia corocznie opłat z tytułu użytkowania działki oraz opłat zatwierdzonych na Walnym Zebraniu. Poza opłatami statutowymi Ogród pobiera od działkowiczów składkę inwestycyjną oraz opłaty za media (woda i prąd), jeżeli dana działka jest do nich przyłączona.

TERMIN WPŁAT TO 31. MAJA! BRAK WPŁATY W PODANYM TERMINIE SKUTKUJE NALICZENIEM ODSETEK ZA ZWŁOKĘ OKREŚLONYCH USTAWOWO NA 8% W SKALI ROKU.

Na roczną opłatę składają się:

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA -  wynika z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD i może być uiszczana już od początku roku, jednak w nieprzekraczalnym terminie do 31. MAJA. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Krajową Radę PZD i jest jednakowa we wszystkich Ogrodach.
  • OPŁATA NA RZECZ OGRODU - Jest uchwalana corocznie na Walnym Zebraniu; od 2015 roku składa się z 2 części - jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Ogrodu (np. wywóz śmieci, bieżąca konserwacja infrastruktury, it.). Termin wpłaty upływa z dniem 31. MAJA.
  • OPŁATA INWESTYCYJNA - Od roku 1999 Ogród prowadzi inwestycję związaną z rozbudową Domu Działkowca, w związku z tym corocznie pobierana jest opłata na ten cel. Jej wysokość jest zatwierdzana na Walnym Zebraniu. Termin wpłaty upływa z dniem 31.MAJA.
  • OPŁATA ENERGETYCZNA - dotyczy każdej działki podłączonej do sieci elektrycznej, bez względu na wielkość zużycia. Składają się na nią następujące koszty: opłata abonamentowa, pokrycie strat na przesyle oraz opłata za odczyt licznika. Poza opłatą energetyczną działkowiec jest rozliczany ze zużycia energii elektrycznej na podstawie stanu licznika.
  • OPŁATA WODNA - jest to opłata na pokrycie strat wynikających z konserwacji sieci, sezonowego opróżniania i napełniania sieci (przyjęto równowartość2 m3) oraz plombowania i odczytu wodomierzy. Jej wysokość oraz termin płatności są ustalane na Walnym Zebraniu - jest to zwykle 31. MAJA. Zużycie wody w naszym ogrodzie rozliczane jest w dwojaki sposób: jeżeli na działce jest zainstalowany licznik - wg odczytu, jeżeli licznika nie ma lub odczyt jego stanu jest niemożliwy - stosuje się rozliczenie ryczałtem.

Dodatkowo każdy NOWY CZŁONEK musi wpłacić tzw. WPISOWE. Jest to jednorazowa opłata, której wysokość jest ustalana przez Krajową Radę PZD, a jej przeznaczenie regulują przepisy PZD. Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską. Drugą obowiązkową opłatą nowego członka jest jednorazowa PARTYCYPACJA W MAJĄTKU TRWAŁYM OGRODU, ustalana przez Zarząd ROD. Jej wysokość wynika z instrukcji Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie. 
Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa. Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie ustawę o ROD, statut PZD i regulamin ROD (opublikowane w książeczce „Prawo w PZD”), a także 12 numerów miesięcznika „Działkowiec”. Każdy działkowiec ma również prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz porad instruktora ogrodniczego.