Finanse

Każdy użytkownik działki w naszym Ogrodzie jest zobowiązany do wnoszenia corocznie opłat z tytułu użytkowania działki oraz opłat zatwierdzonych na Walnym Zebraniu. Poza opłatami statutowymi Ogród pobiera od działkowiczów opłaty za media (woda i prąd), jeżeli dana działka jest do nich przyłączona.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT TO 31. MAJA!
BRAK WPŁATY W PODANYM TERMINIE SKUTKUJE NALICZENIEM USTAWOWYCH ODSETEK ZA ZWŁOKĘ.

Na roczną opłatę składają się:

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA - naliczana na podstawie  § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD; może być uiszczana już od początku roku, jednak w nieprzekraczalnym terminie do 31. MAJA. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Krajową Radę PZD i obowiązuje jednakowa we wszystkich Ogrodach. .
  • OPŁATA NA RZECZ OGRODU - uchwalana corocznie na Walnym Zebraniu, w naszym ogrodzie składa się z 2 części; jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Ogrodu (np. wywóz śmieci, bieżącą konserwację i remont infrastruktury, koszty administracyjne, zarządzania itp.). Termin wpłaty upływa z dniem 31. MAJA.
  • OPŁATA INWESTYCYJNA - Ogród prowadzi inwestycję związaną z budową Domu Działkowca, jak również inne niezbędne do funkcjonowania Ogrodu, w związku z czym corocznie pobierana jest opłata inwestycyjna. Jej wysokość jest zatwierdzana na Walnym Zebraniu. Termin wpłaty upływa z dniem 31.MAJA.
  • OPŁATA ENERGETYCZNA - dotyczy każdej działki podłączonej do sieci elektrycznej, bez względu na wielkość zużycia prądu. Składają się na nią następujące koszty: opłata abonamentowa, pokrycie strat na przesyle oraz opłata za odczyt licznika. Poza opłatą energetyczną działkowiec jest rozliczany ze zużycia energii elektrycznej na podstawie stanu licznika.
  • OPŁATA WODNA - jest to opłata na pokrycie strat wynikających z konserwacji sieci, sezonowego opróżniania i napełniania sieci (tj. równowartość 2 m3). Jej wysokość oraz termin płatności są uchwalane przez Walne Zebranie - ustalony termin to do 31. MAJA. Zużycie wody w naszym ogrodzie rozliczane jest w dwojaki sposób: jeżeli na działce jest zainstalowany licznik (z aktualną legalizacją) - wg odczytu, jeżeli licznika nie ma lub odczyt jego stanu jest niemożliwy - stosuje się rozliczenie ryczałtem.

Każdy NOWY CZŁONEK musi wpłacić składkę członkowską i tzw. WPISOWE. Wpisowe to jednorazowa opłata, której wysokość jest ustalana przez Okręgową Radę PZD, a jej przeznaczenie regulują przepisy PZD. Część wpisowego przeznaczona na Fundusz Oświatowy finansuje wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Drugą częścią tzw. wpisowego jest PARTYCYPACJA W MAJĄTKU TRWAŁYM OGRODU, uchwalana corocznie przez Zarząd ROD, zgodnie z § 147 Statutu PZD. Jej wysokość nie może przekroczyć wartości infrastruktury Ogrodu w przeliczeniu na jedną działkę w ROD. Wnoszona opłata zasila Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów istniejących w Ogrodzie. 
Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa. Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie ustawę o ROD, statut PZD i regulamin ROD (opublikowane w książeczce „Prawo w PZD”), a także roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec”. Każdy działkowiec ma również prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz porad instruktora ogrodniczego.